PRIVACYVERKLARING

HAKA 11 Fiscalisten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAKA 11 Fiscalisten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HAKA 11 Fiscalisten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- HAKA 11 Fiscalisten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HAKA 11 Fiscalisten voert een praktijk waarbij wij u adviseren en voor u in rechte en buiten rechte optreden. De gegevens die wij van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van advies of gebruiken deze gegevens voor een te voeren bezwaar- of beroepsprocedure en bewaren deze gegevens in principe tot zeven jaar nadat u geen cliënt meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende procedure of wij hierover afwijkende afspraken hebben gemaakt.  

Geautomatiseerde besluitvorming

HAKA 11 Fiscalisten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAKA 11 Fiscalisten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HAKA 11 Fiscalisten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na nadat u geen cliënt meer van ons bent tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende procedure of wij hierover afwijkende afspraken hebben gemaakt.  

Delen van persoonsgegevens met derden

HAKA 11 Fiscalisten verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HAKA 11 Fiscalisten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAKA 11 Fiscalisten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advies@haka11.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HAKA 11 Fiscalisten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAKA 11 Fiscalisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via advies@haka11.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:

www.advies@haka11.nl, Postbus 116, 8600 AC Sneek